Menu

Intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-Wonen


Van 1/09/2011 tot 31/08/2015 loopt een experimenteel project dat ondersteund wordt in het kader van het experimentenprogramma ‘Wonen-Welzijn’ van de toenmalige ministers Vandeurzen en Van Den Bossche. Het project had de ambitie om via sociale huisvesting een nieuw woonaanbod te creëren, waarbij woongelegenheden gekoppeld worden aan integrale begeleidingstrajecten. Er worden twee doelgroepen onderscheiden:
 
 • Mensen die op de woonmarkt willen komen maar onvoldoende woonervaring hebben.
 • Mensen die reeds zelfstandig wonen, maar problemen hebben om op een zelfstandige manier te leven en te blijven wonen.

De experimentele fase van dit project eindigt op 31/08/2015. Op basis van een positieve evaluatie van deze werkwijze heeft de Vlaamse overheid een stappenplan voorgesteld om dit systeem regulier in te voeren via een (intergemeentelijk) lokaal toewijzingsreglement. 
In het voorjaar van 2014 werden de resultaten en de werking van dit experiment voorgesteldop de vergaderingen van het lokaal woonoverleg van de gemeenten in de regio Midden West-Vlaanderen.  In het najaar kwam het ontwerp-toewijzingsreglement aan bod.
16 van de 17 gemeenten stemden in met de verdere uitwerking.  Aan de gemeenteraden van april-mei 2015 werd gevraagd om:
 
 • het aanvraagdossier‘Intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan  Proef-wonen Midden West-Vlaanderen’ goed te keuren;
 • de engagementsverklaring goed te keuren en ondertekend terug te bezorgen aan de projectcoördinator.

16 gemeenten gaven daarop hun goedkeuring, m.n.: Hooglede, Staden, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Ingelmunster, Oostrozebeke, Ledegem, Wielsbeke, Izegem, Pittem, Ruiselede, Wingene, Meulebeke, Dentergem en Tielt
Streefdoel was om het volledige aanvraagdossierbegin juni 2015 ter goedkeuring in te dienen bij de Vlaams minister van Wonen, met oog op een naadloze overgang van een experimentele- naar een reguliere werking.
 
Globale werkwijze van het model Proef-wonen:
 
 • De 3 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid (Roeselare, Izegem, Tielt) vormen de motor van de uitwerking van dit intergemeentelijk toewijzingsreglement. Ze staan in voor de coördinatie van de werking.
 • Per wooncluster is er een multidisciplinair team proef-wonen voorzien, dat instaat voor de selectie van kandidaten en goedkeuring en evaluatie van de leertrajecten.
 • Het intergemeentelijk toewijzingsreglement bepaalt de wijze waarop kandidaten in aanmerking komen voor proef-wonen, alsook op welke manier een woning kan toegewezen worden en de leertrajecten dienen opgesteld te worden.

Het aanvraagdossier bevat volgende stukken: 
 
 1. Het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden West-Vlaanderen;
 2. De memorie van toelichting;
 3. Het doelgroepenplan Proef-wonen Midden West-Vlaanderen;
 4. Bijlagen, waaronder:
  1. Data lokaal woonoverleg en een aantal voorbeeldverslagen
  2. Data regionale stuurgroep Proef-wonen en een aantal voorbeeldverslagen
  3. Een blanco engagementsverklaring Proef-wonen Midden West-Vlaanderen, te ondertekenen door alle partners + de ondertekende versies
  4. De gemeente- en OCMW-raadsbeslissingen

Het volledig aanvraagdossier werd op 17 juni 2015 ter goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaams minister voor Wonen, Mevr. Homans, die op haar beurt het dossier finaal goedkeurde op 8 september 2015.