Menu

Lokaal Woonoverleg

De gemeente is verantwoordelijk voor de coördinatie van het woonbeleid. Een aantal initiatieven en maatregelen worden door de gemeente genomen, maar voor specifieke initiatieven wordt er ook samengewerkt met andere instanties.

De belangrijkste actoren zijn:

  • de gemeente zelf: o.m. bevoegd voor de kwaliteitsbewaking van het woningpatrimonium (premies, krotbestrijding, leegstandsbestrijding);
  • het OCMW: o.m. bevoegd voor de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen op de huisvestingsmarkt (kansarmen, daklozen, politiek vluchtelingen, …);
  • de meeste taken rond Wonen worden uitgevoerd door Wonen Regio Tielt i.s.: de dienst voorziet initiatieven op het vlak van wonen in de deelnemende gemeenten (woonwinkel, maatregelen woningkwaliteit en bestrijding leegstand, woonbeleid,…);
  • de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM): verhuur en verkoop van sociale woningen; realiseren verschillende nieuwe projecten in de gemeenten (in overleg met het gemeentebestuur);
  • Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Tielt: huren van particuliere woningen en doorverhuren als sociale woning;
  • Wonen - Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen als adviseur

De verschillende initiatieven moeten op mekaar afgestemd worden. Nieuwe maatregelen zijn soms nodig om een antwoord te bieden op bepaalde noden. Toekomstige woonprojecten moeten voorbereid worden. Dit wordt allemaal besproken in het lokaal woonoverleg, waar genoemde partners deel van uitmaken. Het lokaal woonoverleg komt 2 tot 4 maal per jaar samen. Het lokaal woonoverleg heeft een adviserende functie t.a.v. de bestuursorganen van de verschillende partners. IGS Wonen Regio Tielt staat in voor het secretariaat van dit overleg.