Menu

Huursubsidie

Wat is de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs?

De tegemoetkoming in de huurprijs (vroeger de huursubsidie en installatiepremie genoemd) ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als u verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kan u de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen.

Wie komt in aanmerking?

De tegemoetkoming in de huurprijs is steeds gekoppeld aan een verhuizing. U komt alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of binnenkort zult verhuizen.

Voorwaarden?

Als u huurder bent en de tegemoetkoming in de huurprijs wenst aan te vragen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op:

 1. Inkomen: Indien u uw aanvraag in 2019 indient, mag uw inkomen niet meer bedragen dan € 18.240. Per persoon ten laste mag u hier € 1.630 bijtellen.
 2. Eigendom: Uzelf en alle inwonende gezinsleden mogen in de periode van drie jaar voor de aanvraagdatum geen woning in volledige eigendom of volledige vruchtgebruik gehad hebben. (Indien u verhuist van een onaangepaste woning, mag u in een periode van 10 jaar geen eigendom gehad hebben.) Op deze voorwaarde bestaan verschillende uitzonderingen.
 3. Verlaten woning:

  Er zijn vier mogelijkheden waarbij u een tegemoetkoming in de huurprijs kunt aanvragen.

  Mogelijkheid 1:

  U verlaat een onroerend goed in het Vlaamse Gewest waarop één van de volgende gevallen van toepassing is:

  1. een door de burgemeester onbewoonbaar verklaarde woning;
  2. een door de burgemeester overbewoond verklaarde woning;
  3. een door de burgemeester ongeschikt verklaarde woning die op het technisch verslag van de onderzoeker minstens 50 strafpunten en minstens twee problemen van categorie III scoort;
  4. een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd is, zoals een loods, garage, kelder, schuur, enzovoort, en waarvoor de Vlaamse Wooninspectie een proces-verbaal heeft opgesteld wegens een gezondheids- of veiligheidsrisico;
  5. een te kleine woning die u gedurende minstens één jaar bewoond hebt. U verhuist samen met alle medebewoners naar de nieuwe huurwoning;
  6. een vergunde camping waar u al sinds 1 januari 2001 uw hoofdverblijfplaats had.

  Mogelijkheid 2:

  U verliest de hoedanigheid van dakloze en ontvangt daarvoor van het OCMW een installatiepremie of verhoging van het leefloon. In dit geval bestaat de tegemoetkoming in de huurprijs enkel uit een huursubsidie.

  Mogelijkheid 3:

  Uzelf of een inwonend gezinslid is op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of erkend als persoon met een handicap en u verlaat een onaangepaste woning in het Vlaamse Gewest. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2013 moet het bovendien gaan om een onaangepaste huurwoning.

  Mogelijkheid 4:

  U wordt huurder van een woning van een sociaal verhuurkantoor. In dit geval worden geen voorwaarden opgelegd voor wat betreft de woning die u verlaat.

 4. Nieuwe woning:
  • Moet een conforme woning zijn: wat betekent dat er geen manifeste gebreken of veiligheids- of gezondheidsrisico's mogen zijn, en dat de woning aangepast is aan de samenstelling van het gezin. (Voor meer informatie kan u bij de woonwinkel terecht!)
  • Moet is in het Vlaamse gewest bevingen. Mag geen kamer of een gesubsidieerde sociale huurwoning zijn
  • De nieuwe huurwoning is onderhevig aan een controle van Wonen Vlaanderen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de vloeroppervlakte van de woonlokalen en plafondhoogte.
  • De maximale huurprijs van de nieuwe huurwoning bedraagt voor aanvragen in 2017 is € 590. Per persoon ten laste tot en met de vierde mag u 73,75 euro bij dat bedrag optellen.
  • Als uzelf of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud is of erkend is als persoon met een handicap, dan moet de nieuwe woning aangepast zijn aan uw mogelijkheden. Er moet in dat geval voldaan zijn aan alle vier de criteria die onder mogelijkheid 3 bij de verlaten woning staan opgesomd.
  • U moet zich verplicht inschrijven op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in de gemeente waarvoor men huursubsidie krijgt. Na de aanvraag tot huursubsidie hebt u hiervoor zes maanden tijd. 65+ en personen met een handicap hoeven dit niet te doen; huurders van het RSVK moeten dit dus wel doen!

Hoeveel bedraagt de huursubsidie?

De huursubsidie wordt berekend op basis van uw huurpijs. Ze wordt maximaal gedurende negen jaar uitbetaald.

Bedrag: 1/3e van de huurprijs met een maximum van 125,57 €, verhoogd met 20,93 € per persoon ten laste.

Maximum Huurprijs: startdatum huurcontract: niet hoger dan 590 euro, verhoging pp ten laste met 73,75 euro:
Aantal Personen Ten Laste Maximale Huurprijs
1 663,75
2 737,50
3 811,25
4 en meer 885

Uitzondering: bejaarde of gehandicapte huurders ontvangen levenslang het startbedrag van de huursubsidie zolang zij in een conforme en aangepaste woning blijven wonen. Deze uitzondering geldt alleen voor bejaarde of gehandicapte huurders, dus niet voor bejaarde of gehandicapte medebewoners.

Opgelet: de huursubsidie wordt altijd na twee jaar beëindigd als uit een controle van het inkomen van het jaar vóór de aanvraag zou blijken dat het inkomen toch hoger was dan het op dat ogenblik geldende maximum.

Hoeveel bedraagt de installatiepremie?

De installatiepremie bedraagt driemaal het bedrag van de eerste huursubsidie.

Wanneer de aanvraag indienen?

U kunt de tegemoetkoming in de huurprijs het best aanvragen voordat u naar uw nieuwe woning verhuist. U moet dan wel binnen negen maanden na de aanvraagdatum de nieuwe huurwoning betrekken en Wonen-Vlaanderen daarvan op de hoogte brengen.

Hoe een aanvraag doen?

Kom langs bij de woonwinkel of kijk op www.wonenvlaanderen.be