Menu

Huursubsidie

Wat is de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs?

De tegemoetkoming in de huurprijs (vroeger de huursubsidie en installatiepremie genoemd) ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als u verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kan u de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen.

Wie komt in aanmerking?

De tegemoetkoming in de huurprijs is steeds gekoppeld aan een verhuizing. U komt alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of binnenkort zult verhuizen.

Voorwaarden?

Als u huurder bent en de tegemoetkoming in de huurprijs wenst aan te vragen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op:

 1. Inkomen: Indien u uw aanvraag in 2020 indient, mag uw inkomen niet meer bedragen dan € 25.317 als alleenstaande zonder persoon ten last; € 27.486 als alleenstaande persoon met een handicap; € 37.974 in alle andere gevallen, plus € 2.123 per persoon ten laste.
 2. Eigendom: Uzelf en alle inwonende gezinsleden mogen in de periode van drie jaar voor de aanvraagdatum geen woning in volledige eigendom of volledige vruchtgebruik gehad hebben. (Indien u verhuist van een onaangepaste woning, mag u in een periode van 10 jaar geen eigendom gehad hebben.) Op deze voorwaarde bestaan verschillende uitzonderingen.
 3. Verlaten woning:

  Er zijn vier mogelijkheden waarbij u een tegemoetkoming in de huurprijs kunt aanvragen.

  Mogelijkheid 1:

  U verlaat een onroerend goed in het Vlaamse Gewest waarop één van de volgende gevallen van toepassing is:

  1. een door de burgemeester onbewoonbaar verklaarde woning;
  2. een door de burgemeester overbewoond verklaarde woning;
  3. een door de burgemeester ongeschikt verklaarde woning die op het technisch verslag van de onderzoeker minstens 50 strafpunten en minstens twee problemen van categorie III scoort;
  4. een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd is, zoals een loods, garage, kelder, schuur, enzovoort, en waarvoor de Vlaamse Wooninspectie een proces-verbaal heeft opgesteld wegens een gezondheids- of veiligheidsrisico;
  5. een vergunde camping waar u al sinds 1 januari 2001 uw hoofdverblijfplaats had.

  Mogelijkheid 2:

  U verliest de hoedanigheid van dakloze en ontvangt daarvoor van het OCMW een installatiepremie of verhoging van het leefloon. In dit geval bestaat de tegemoetkoming in de huurprijs enkel uit een huursubsidie.

  Mogelijkheid 3:

  Uzelf of een inwonend gezinslid is op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of erkend als persoon met een handicap en u verlaat een onaangepaste woning in het Vlaamse Gewest. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2013 moet het bovendien gaan om een onaangepaste huurwoning.

  Mogelijkheid 4:

  U wordt huurder van een woning van een sociaal verhuurkantoor. In dit geval worden geen voorwaarden opgelegd voor wat betreft de woning die u verlaat.

 4. Nieuwe woning:
  • Moet een conforme woning zijn: wat betekent dat er geen manifeste gebreken of veiligheids- of gezondheidsrisico's mogen zijn, en dat de woning aangepast is aan de samenstelling van het gezin. (Voor meer informatie kan u bij de woonwinkel terecht!)
  • Moet is in het Vlaamse gewest bevingen. Mag geen kamer of een gesubsidieerde sociale huurwoning zijn
  • De nieuwe huurwoning is onderhevig aan een controle van Wonen Vlaanderen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de vloeroppervlakte van de woonlokalen en plafondhoogte.
  • De maximale huurprijs van de nieuwe huurwoning bedraagt voor aanvragen in 2020 is € 611,93 als het om een zelfstandige woning gaat, en € 489,54 als het een kamer is. Per persoon ten laste mag u 20% bij dat bedrag optellen (tot maximaal 50% extra).
  • Als uzelf of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud is of erkend is als persoon met een handicap, dan moet de nieuwe woning aangepast zijn aan uw mogelijkheden. Er moet in dat geval voldaan zijn aan alle vier de criteria die onder mogelijkheid 3 bij de verlaten woning staan opgesomd.
  • Mogelijk moet u zich inschrijven op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in de gemeente van de woning waarvoor men huursubsidie aanvraagt. Na de aanvraag tot huursubsidie hebt u hiervoor negen maanden tijd. Als u op de aanvraagdatum minsten 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent, en u verhuist van een woning die niet aangepast is aan uw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is, hoeft u niet ingeschreven te zijn. U moet ook niet ingeschreven zijn als u verhuist naar een assistentiewoning of naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.

Hoeveel bedraagt de huursubsidie?

Het maandelijks bedrag dat u bij een aavraag in 2020 krijgt is 75% van de maximale huurprijs min 1/55e van uw jaarinkomen, tot een maximum van 151 euro. Daarbij komt nog altijd 25,17 euro extra per persoon ten last tot en met de vierde.
 

Aan de hand van deze rekenmodule kan u nagaan of u voldoet aan de gestelde voorwaarden inzake maximuminkomen en -huurprijs, en kan u uitrekenen hoeveel uw huursubsidie bedraagt.

Opgelet: uw recht op huursubsidie ontstaat op de startdatum van uw huurcontract, maar nooit meer dan twee maand voor de aanvraagdatum. Hoewel u dus negen maand vanaf de startdatum van uw huurcontract heeft om een aanvraag in te dienen, wacht u daar best niet te lang mee.


Hoeveel bedraagt de installatiepremie?

De installatiepremie bedraagt driemaal het bedrag van de eerste huursubsidie.

Wanneer de aanvraag indienen?

U kunt de tegemoetkoming in de huurprijs het best aanvragen voordat u naar uw nieuwe woning verhuist. U moet dan wel binnen negen maanden na de aanvraagdatum de nieuwe huurwoning betrekken en Wonen-Vlaanderen daarvan op de hoogte brengen.

Hoe een aanvraag doen?

Kom langs bij de woonwinkel of kijk op www.wonenvlaanderen.be